Конкурси за българското училище и сайта на центъра

 К О Н К У Р С И

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪРСарасота, Флорида, САЩ обявява КОНКУРС!!!

Поради бързото разрастване на Българско училище "Родна реч", Центърът обявява конкурс за кадрово осигуряване за учебната 2014/2015 г. следните позиции:

 

·         Учител по Български език и Литература

 

·         Заместник учител/възпитател по Български език и Литература

 

Изискванията към кандидатите:

 

·         да са български граждани с постоянно пребиваване в САЩ с подкрепящите това документи (зелена карта, шофьорска книжка, социално осигурителен номер) ;

 

·         да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификация степен "бакалавър" или "магистър"  по специалност от професионално направление и професионална квалификация "учител" или "педагог" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност;

 

·         Да имат минимум от 1 година професионален стаж

 

·         Да не са осъждани, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците

Съгласно ПМС №334/ 8 декември 2011 г. на МОН за финансовото подпомагане на българските училища в чужбина, с одобрените кандидати се сключва договор.Работно време всяка неделя от 10 до 14:00 ч. от 15 август 2014 г. до 30 юни 2015 г. Заплащането ($20 на час) се осигурява ежемесечно и въз основа на заработените академични часове на одобрената учебна програма за 2014/2015 учебна година.

Вашите резюмета и кандидатури за конкурса отправяйте към Президента на Българо-Американски Културен Център  г-жа Тони Лукова на имейл toniloukova@yahoo.com, тел.  941 726 1921 и на  г-жа Валя Велева, председател на Родителския съвет на имейл  vveleva@mail.usf.edu.